Home » Algemene cursusvoorwaarden

Algemene curusvoorwaarden 

Aanmelding
De aanmelding geschied door het invullen van het aanmeldformulier op de website, door telefonisch contact, of via derden (SeeTrue en Out-of-my-box). Ook kan het zijn dan men zich aangemeld heeft voor een informatiebijeenkomst en men op de informatiebijeenkomst te kennen geeft dat men deel wil nemen.
De toekomstige cursist ontvangt naar aanleiding van de aanmelding een e-mailbericht met een vragenlijst binnen enkele dagen. De antwoorden van de cursist op deze vragenlijst worden toetst en de toekomstige cursist krijgt een advies om de cursus te volgen, een andere cursus te volgen of een advies de betreffende cursus niet te volgen omdat de condities bij de toekomstige cursist niet optimaal zijn om de cursus te volgen. 
Mocht de ingevulde vragenlijst niet binnenkomen 14 dagen voor aanvang van de training dan krijgt de toekomstige cursist een reminder.  
Na ontvangst van de ingevulde  vragenlijst krijgt de cursist een bericht dat hij of zij al dan niet is toegelaten tot de cursus. Hij of zij ontvangt huishoudelijke informatie en informatie over het parkeren.

Volgorde inschrijvingen
Bij inschrijvingen voor de cursus hanteert de cursusgever het tijdstip waarop per email de gevulde vragenlijst is teruggekomen. Dit tijdstip wordt eventueel ook gebruikt als selectiecriterium indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. Men is pas definitief aangemeld indien men betaald heeft. Mocht men niet toegelaten kunnen worden dan is meestal een nieuwe cursus al gepland en wordt deze nieuwe cursus aangeboden.

Betalingen
De cursisten krijgen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus een factuur die men voor aanvang van de cursus dient te betalen of voor aanvang van de informatiebijeenkomst indien deze wordt gegeven. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn dat vervalt de aanmelding en kunnen dus andere aanmelders worden toegelaten tot de cursus.

Annulering
Na betaling van de cursuskosten is annulering niet meer mogelijk. Bij verhindering (b.v. door ziekte) wordt in overleg naar een oplossing gezocht om bij de volgende cursus aan te schuiven.
De cursusgever heeft het recht om bij een gering aantal aanmeldingen de gehele cursus te annuleren. Uiteraard vindt in dit geval restitutie plaats van de betalingen.
Als door dwingende of onvoorziene omstandigheden bij de cursusgever of de locatie één of meerdere cursusbijeenkomsten niet kunnen doorgaan, dan wordt in overleg met de deelnemers gezocht naar een passende oplossing. Mocht dit niet lukken dan vindt restitutie plaats van de cursuskosten m.b.t. de gemiste cursusbijeenkomst.

Auteursrechten 
Op de in de cursus gebruikte literatuur en handouts geldt het auteursrecht. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

Privacy
Persoonlijke gegevens die vanwege het bestellen of aanmelding in bezit van centrum de Poort komen worden uitsluitend voor interne doeleinden, verzending en facturering, geregistreerd door centrum de Poort. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 
Vertrouwelijke informatie die beschikbaar komt van deelnemers voor, tijdens of na activiteiten van Centrum de Poort, aan medewerkers van Centrum de Poort zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten
Er wordt direct gereageerd op de klacht. Centrum de Poort zet zich in om via redelijk overleg tot een voor alle betrokkenen aanvaarbare oplossing te komen. Centrum de Poort zorgt voor een tijdige afhandeling maar zeker binnen 4 weken.
Als dit niet lukt om er samen uit te komen dan wordt gevraagd de klacht schriftelijk op te stellen en te zenden naar nolvandrunen@centrumdepoort.nl. Met goedvinden van de indiener van de klacht wordt deze klacht doorgestuurd aan de VMBN en wordt deze klacht door hen verder behandeld. De indiener wordt op de hoogte gesteld van deze procedure. De eventuele uitspraken van de klachtencommissie van de VMBN zullen worden opgevolgd door Centrum de Poort en Centrum de Poort gaat er vanuit dat de indiener zich ook hier aan gaat houden.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk afgehandeld. Klachten worden geregistreerd en worden minimaal twee jaar in de administratie bewaard.
Centrum de Poort, Luijbenstraat 48, 5211 BT ’s-Hertogenbosch, 073-6136195, www.centrumdepoort.nl nolvandrunen@centrumdepoort.nl.

Centrum de Poort